Beurs Presentatie Systemen
Banner Systemen
Stoepborden
Presentatie Borden
Vlaggen Banieren
Vlaggenmasten
Foto op Canvas
Aanbiedingen
Offerte aanvragen
Over BannerDiscount.nl
Contact BannerDiscount.nl
Voorwaarden
Aanleveren
Bestel nu!
Voorwaarden

Betaling onder proforma bij een eerste opdracht, anders 14 dagen netto.
Alle genoemde prijzen zijn in euro's en exclusief 19% BTW.
Alle genoemde prijzen zijn dagprijzen.
Geringe kwaliteits- en kleurverschillen kunnen voorkomen. Minimumorderbedrag EUR 100,- netto. Bij geplaatste orders gelden vracht/handling kosten van EUR 45,-.

Bij annulering van de door u geplaatste order na 7 dagen, voordat uw order in productie is genomen, wordt 10% administratie/annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering van uw order voor of na 7 dagen, nadat uw order geproduceerd is, wordt het totale order bedrag in rekening gebracht.
Alle geleverde producten blijven eigendom van Multipak tot het volledige orderbedrag is betaald.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor leveringsoverschrijdingen, vanwege uitlopende voorraad en andere vormen van overmacht.
Bij maatwerk, dus speciaal voor u gemaakte artikelen, zijn over- of onderleveringen mogelijk.
Al onze leveringen vinden plaats volgens de bij de kamer van Koophandel te Amersfoort gedeponeerde algemene verkoopvoorwaarden. Wij zullen u hiervan op aanvraag een kopie sturen.
Alle acties gelden zolang de voorraad strekt.
Wijzigingen in de afgebeelde artikelen, omschrijvingen, voorwaarden en prijzen zijn voorbehouden.

Leveringsvoorwaarden

De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 32098994.

Artikel 1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties en leveranties van Multipak

Artikel 2.
Acties
Alle acties van Multipak zijn, tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend en niet bindend.
Aan opdrachtgever verstrekte monsters, afbeeldingen, catalogi, en dergelijke gelden onder voorbehoud van productiewijzigingen en zijn derhalve niet bindend. De opdrachtgever bepaald allereerst of een, door Multipak geadviseerd product aan zijn/haar eisen voldoet.
Door Multipak uitgebrachte offertes hebben de geldingsduur van ten hoogte 5 dagen tenzij anders aangegeven.

Artikel 3.
Prijzen
Alle door Multipak opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en gelden af fabriek, tenzij anders overeengekomen. Indien na de datum van aanbieding een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorziene omstandigheden, is Multipak gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomst te wijzigen. Onder voornoemde kostprijsfactoren worden o.a. geacht begrepen te zijn belastingen, accijnzen, invoerrechten, vrachtprijzen, devaluatie, revaluatie- en grondstofprijzen.

Artikel 4.
Levering
De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden :
A. Door de in-ontvangstname van de goederen door de opdrachtgever.
B. Bij verzending door tussenkomst van een vervoerder, door de overdracht van de goederen aan de vervoerder.

Artikel 5.
Opschorting
Ingeval van overmacht is Multipak gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem/haar uit de Multipak gesloten overeenkomst(en) voortvloeit, dan wel, indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, is multipak gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de betreffende overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar verder toekomende rechten. Zolang vervallen facturen door opdrachtgever onbetaald blijven, is Multipak bevoegd haar verplichtingen op te schorten. Gedurende de opschorting is Multipak bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

Artikel 6.
Overmacht
Onder overmacht wordt hier verstaan : een tekortkoming aan de zijde van multipak die niet aan haar schuld is te wijten, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Multipak of diens leveranciers.

Artikel 7.
Levertijd
De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.Bij niet-tijdige levering dient multipak schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij overeengekomen betalingen in termijnen kan de levertijd geschorst worden met zoveel dagen als de betalingstermijn door opdrachtgever/koper wordt overschreden.

Artikel 8.
Afname
Ingeval van niet-tijdige afname heeft de opdrachtgever het recht op een additionele afnametermijn van 8 werkdagen, ingaande de eerste werkdag volgend op die waarop door hem van Multipak een schriftelijke sommatie tot afname is ontvagen. Ingeval de opdrachtgever ook binnen de additionele termijn niet heeft afgenomen, heeft Multipak het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden, c.q. te annuleren zonder rechtelijke tussenkomst door eenvoudige kennisgeving aan de opdrachtgever. In geval de zaken niet of te laat worden afgenomen, is Multipak gerechtigd een vergoeding te vorderen van alle schade welke tengevolge van niet-tijdige afname voor haar is ontstaan en mogelijk in de toekomst nog zal ontstaan.

Artikel 9.
Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen, waaronder tape, plakband, papier, karton, folie, zakken en gereed product waarop een product van Multipak is aangebracht of in verwerkt, blijven volledig eigendom van Multipak tot het moment waarop alle vorderingen op de opdrachtgever, welke voortspruiten uit de terzake tussen partijen gesloten overeenkomsten volledig zijn voldaan. Totdat volledige betalingen is gedaan zullen de goederen door de opdrachtgever op zodanige wijze worden gehouden dat zij te herkennen zijn als het eigendom van Multipak. De voldoening van een vordering door opdrachtgever per wissel of cheque geldt pas als zodanig nadat verzilvering en uitbetaling zonder voorbehoud aan Multipak heeft plaatsgevonden.

Artikel 10.
Betaling
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum in Euro voldaan te zijn.
Indien niet overeengekomen, of op de factuur vermeld geldt geen betalingskorting. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door Multipak aan te wijzen rekening. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Multipak het recht zonder enige ingebrekestelling hem vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen, vermeerderd met eventuele opslagen van de bank van Multipak. Multipak is voorts gerechtigd buiten de koopsom en rente, tevens de buitengerechtelijke kosten te vorderen.

Artikel 11.
Zet-, druk- of andere proeven
De wederpartij is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van de leverancier ontvangen zet-, druk-, of andere proeven, zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed, gecorrigeerd of goedgekeurd, aan de leverancier terug te zenden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op enigerlei vertraging die ontstaat door nalatigheid voor wat betreft het terugzenden van deze goedkeuring door de wederpartij. Goedkeuring door de wederpartij geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd of doet uitvoeren. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

Artikel 12.
Reclame
Indien de wederpartij zich niet kan verenigen met de tarieftoepassing, de declaratie of de verrichte werkzaamheden, dient hij zijn bezwaren binnen 8 dagen na ontvangst, schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 13.
Eigendom productiemiddelen
Alle productiemiddelen zoals clichés, stansmessen, stempelplaten en ander materiaal zijn als zodanig het eigendom van Multipak, ook al zijn zij in rekening gebracht. De opdrachtgever kan niet verlangen, dat deze onderdelen aan hem worden afgestaan, tenzij van tevoren anders is overeengekomen.

Artikel 14.
Aansprakelijkheid
Met inachtneming van de regels van openbare orde en goede trouw geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid van Multipak het volgend :
A. De aansprakelijke van Multipak
Is nadrukkelijk beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven reclameverplichtingen.
B. Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die ter nakoming van de reclameverplichtingen en die ingevolge de Wet Productenaansprakelijkheid, is uitgesloten.
C. Elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten, behoudens indirecte schade zoals omschreven in de Wet Productenaansprakelijkheid. Multipak is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de toepassing. Multipak sluit aansprakelijk uit voor kosten, schaden, en intresten die mochten ontstaan

Artikel 14.
Afwijkingen
Geringe afwijking in kleurendruk kunnen geen reden zijn voor afkeuring zijn. Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is toegestaan. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, dikte enz geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15.
Geschillen
Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomst, welke een uitvloeisel zijn van die overeenkomsten, zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Hilversum, onverminderd het recht van Multipak de opdrachtgever door de Rechter van zijn woonplaats te dagen. Nadat Multipak zich op deze bepaling heeft geroepen, heeft opdrachtgever een maand de tijd om kenbaar te maken dat wordt gekozen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16.
Toepassing recht
Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Multipak.

 

De goedkoopste banner vindt u bij BannerDiscount.nl
BannerDiscount.nl is een onderdeel van De Wild Assets B.V.
 
copyright 2013 © BannerDiscount.nl